Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

Mesto Modra podl’a ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona c. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Sládkovičova 13, 900 01 Modra

výberové konanie na obsadenie riaditeľa/riaditeľky ( pdf)