Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre školský rok 2020/2021. 

 

 COVID – 19: opatrenia vydané ministerstvom školstva

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

  • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
  • Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a zrušiť triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy)

       Z tohto dôvodu prevádzka MŠ bude od 7,00 – 16,00 hod až do odvolania.

  • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.
  • Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Povinnosti zákonného zástupcu 

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
  • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie(príloha č. 3)alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

 

 

Pokyny k organizácii výchovy a vzdelávania v MŠ si môžte pozrieť tu: Manuál pre materské školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.3.): Vyhlásenie zákonného zástupcu

Zdravotný dotazník (príloha č.4): Zdravotný dotazník