Kto sme

Kto sme

Naša MŠ je postavená v malebnom mestečku pod úpätím Malých Karpát, ktoré sa preslávilo vinárstvom, keramikou, múzeom Ľudovíta Štúra. MŠ prešla veľkými zmenami. Bola postavená a otvorená v roku 1984 ako dvojtriedna MŠ. Pre veľký záujem o umiestnenie detí bola zrušená časť hospodárskej budovy (práčovňa, sušiareň, mangľovňa) a vytvorená bola tretia trieda. Neskôr názov Materská škola nahradil Elokované pracovisko Sládkovičova 13, ktorého zriaďovateľom bola MŠ SNP 14 Modra. V tomto období, zrušením spálne v triede kvetiniek, vznikla v poradí štvrtá trieda. Počas vzájomných rozhovorov s mestom, zastupiteľstvom, rodičmi, dnes naše zariadenie Materská škola Sládkovičova 13 vystupuje ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 01.09. 2015 (Zriaďovacia listina).

Zameranie

Krúžková činnosť a výcvikové kurzy
Dodržiavanie legislatívy a predpisov
Podpora osobnostného rozvoja detí
Príprava budúcich učiteliek materských škôl
Výchovno – vzdelávací proces

Viac o nás

Materská škola Sládkovičova 13, 900 01 Modra s celodennou starostlivosťou poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou, pedagogickú prax pre študentky PaKA Modra. Materská škola pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a podľa Školského vzdelávacieho programu VRŠKÁRIK.

kto_sme

Umiestnenie školy v blízkosti hôr nám pomáha rozvíjať environmentálne cítenie, zážitkové učenie v prírode, spoznávanie kultúrneho dedičstva nášho mesta. Taktiež dlhodobá spolupráca s rodičmi je jednou z našich priorít.

Koncepcia
Pracujeme podľa tvorivo – humanistickej koncepcie (z ktorej vychádza aj Milénium – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike), kognitívno – psychologickej koncepcie, sociokognitívnej koncepcie vzdelávania.

Aplikácia poznatkov
Opierame sa a využívame poznatky tak domácej ako aj zahraničnej literatúry (Vygotského teória, Maslowova hierarchia potrieb, taxonómia Blooma, Andersonovej, Hilla, Krathwohla, Wiliamsa, Massia, Harrowovej, Simpsonovej, Dave, Tollingerovej, Zelinu, Zelinovej).

Projekty a programy
Naša materská škola sa aktívne zapája a bude sa zapájať do súťaží, projektov a programov  vyhlásených pre daný školský rok. Sú nimi napríklad Enviroprojekt, Medzinárodný deň školských knižníc – 22.október a projekt Bezpečná škôlka).

Prevencia a zdravie
Plníme programy súvisiace s predprimárnym vzdelávaním (Národný plán výchovy k ľudským právam, Dohovor o právach dieťaťa, Listina ľudských práv, Národný program boja proti drogám, Zdravie v školách, MU MŠ SR č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania).

Zamestnanci

Riaditeľka: Mgr. Lucia Šimková

Pedagogickí pracovníci:
Trieda slniečok – Mgr. Lucia Šimková a Andrea Miháliková
Trieda myšičiek – Hanka Zaťková a Martina Tschurová
Trieda kvetiniek – Tatiana Šimonovičová a Ľubica Dubovská
Trieda včielok – Iveta Grausová a Petra Smolenická

Nepedagogickí pracovníci:
Upratovačky: Yevheniia Tovt, Jarmila Prutkayová, Katarína Mrvová
Ekonómka: Ing. Tatiana Macháčová
Mzdárka: Jarmila Haferová
Správca IKT: Mgr. Branislav Macháč

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Veronika Turkovičová (jedálny lístok)
Hlavná kuchárka: Zuzana Dubanová
Pomocná sila: Kristína Gregušová