Ciele a činnosti

Ciele a poslanie

Cieľom výchovy a vzdelávania podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 je:

 1. Dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
 2. Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi.
 3. Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie.
 4. Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.
 5. Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.
 6. Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa.
 7. Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.
 8. Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám.
 9. Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami.
 10. Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie.
 11. Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

Cieľom výchovy a vzdelávania podľa Školského vzdelávacieho programu „ Vrškárik “ je umožniť dieťaťu:

 • Získať vzdelanie podľa „školského zákona„ (zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov).
 • Získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno – komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie.
 • Naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť.
 • Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce.
 • Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám , ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom , k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.
 • Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
 • Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie.
 • Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.
 • Naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa o chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty.
 • Získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatnenie

Ukážky z denných činností

Denné činnosti sú spracované v dennom poriadku, ktorý zohľadňuje vyvážené striedanie činností, dodržiava zásady zdravej životosprávy, vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa, dodržiava stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Súčasťou denného poriadku sú: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu.

 1. Hry a hrové činnosti : sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Môžu sa zaradiť aj 2 – 3 krát denne. Súčasťou HHČ sú vopred plánované edukačné aktivity.
 2. Pohybové a relaxačné cvičenia: obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase (pred jedlom). Patria k plánovaným aktivitám.
 3. Pobyt vonku: obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity, …Realizuje sa každý deň a zaraďuje sa 2 krát počas dňa (2 hodiny dopoludnia, popoludní), v jarných a letných mesiacoch sa PV upravuje vzhľadom na počasie . nemusí sa uskutočniť v prípade nepriaznivých klimatických podmienok.
 4. Odpočinok: realizuje sa podľa potrieb detí
 5. Činnosti zabezpečujúce životosprávu: realizujú sa v pevne stanovenom čase (3 hodiny medzi jedlami).
 6. Edukačná aktivita: je navodená učiteľom, je cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno – vzdelávacia činnosť. Je organizačnou súčasťou denného poriadku. Zahŕňa spontánne i zámerné učenie. učiteľ využíva situačné Časové trvanie EA rešpektuje potreby detí a možnú dĺžku udržania pozornosti detí (vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny). EA nesmie deti preťažovať. Realizuje sa v priebehu HHČ, ako samostatná organizačná forma, v rámci PV. EA sa realizuje : (formy práce) v skupine detí, frontálne, individuálne.

Ukážky z činností

1BM_9417_aktivity

Denný poriadok

Triedy HHČ, PRC,

EA, PV

Desiata Obed Olovrant Poradie
kvetinky 08.45 11.45 14.45 1. smena
myšičky 08.30 11.30 14.30 1. smena
slniečka 09.00 12.00 15.00 2. smena
včielky 09.15 12.15 15.15 2. smena

Dĺžka stravovania jednotlivých tried je minimálne 15 minút.

HHČ – Hry a hrové činnosti
PRC – Pohybové a relaxačné cvičenia
EA – Edukačné aktivity
PV – Pobyt vonku