Oznam pre rodičov

 

 Prevádzka MŠ pokračuje  od 25.1.2021  v režime tak ako v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021.

Pripomíname, že prevádzka je určená len deťom zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania.

 

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 08.12. 2020  mestské zastupiteľstvo mesta Modra schválilo úpravu „školného od januára 2021.

Úprava nastala v zmysle novelizácie školského zákona, ktorý zakazuje diferencovať výšku školného podľa trvalého bydliska dieťaťa a jeho zákonných zástupcov.

S platnosťou od 01/2021 majú všetky deti v materských školách na území mesta Modra jednotné školné vo výške 46,00.-€/mesiac.

Zároveň mestské zastupiteľstvo schválilo úpravu poplatku „réžia“ jednotne pre všetky deti vo výške 7,00.-€ / mesiac.

Prosíme, aby ste si zmenili ak máte tento trvalý príkaz.

Podrobné informácie si môžete pozrieť na stránke mesta Modra:

VZN č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2020 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Modry [PDF, 120 kB]

 ĎAKUJEME