Oznam pre rodičov

Dňa 15.6. 2022 / streda/ sa zapájame do protestu učiteľov, ktorý je organizovaný Odborovým zväzom školstva.   

          

 PROTEST 15. júna 2022

 

Naše požiadavky:

  1. Navýšenie platov VŠETKÝCH zamestnancov školstva o 10 % od 1. 7. 2022.
  2. Úprava „základnej tabuľky“ tak, aby začínala minimálnou mzdou.
  3. Viac finančných prostriedkov do škôl a školských zariadení, aby boli vykryté zvýšené náklady na médiá a potreby škôl a školských zariadení v 21. storočí.

 

Symbolický protest vedúcich školských jedálni a kuchárok na Slovensku

„Červené trička/ červené stužky/“

Vyjadrujú

  • Nespokojnosť s nečinnosťou MŠVVaŠ vo veci finančných pásiem na nákup potravín na výrobu jedného jedla/pri zdražovaní potravín/ a tým spôsobujú výrazné prečerpanie finančných limitov na potraviny v školských jedálňach a negatívnym dopadom na rozpočty škôl,
  • Neocenenie našej práce, kde sú kladené na nás veľké požiadavky a nároky, ktoré nie sú dostatočne ohodnotené,
  • Nespokojnosť so súčasným stavom v školských jedálňach a neriešenie ich dlhodobých personálnych problémov,
  • Nespokojnosť s finančným ohodnotením, úrovňou minimálnej mzdy bez akejkoľvek motivácie pre súčasnú a nasledujúcu generáciu pracovať pre školské stravovanie.

 

 

Žiadame navýšenie finančného limitu, ktorý nevyžaduje obstarávanie potravín až do výšky  210 tis. Eur. V súčasnosti nie je možné obstarávanie potravín realizovať a to z dôvodu enormného každodenného výkyvu – nárastu cien takmer každej potravinovej komodity. Takýto akčný proces VO vyžaduje nárast personálneho zabezpečenia pre výkon funkcii odborne zaškolenej osoby pre tieto účely, čo fyzicky ani finančne školy ani školské jedálne nie sú schopné zabezpečiť.