Oznam pre rodičov

 

Upozornenie

Podľa najnovšieho vyhlásenia základných prevádzkových podmienok MŠ po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 zo dňa 16.09.2020 upozorňujeme rodičov na nové podmienky, ktoré treba splniť  po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) a to predložiť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).

 

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia zákonný zástupca predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu