Prvé stretnutie rodičov

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,

pozývame Vás na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v stredu 12. septembra 2018 o 17:00 hod. v Materskej škole (jedáleň).

Program:

  • oboznámenie sa so školským poriadkom
  • školská jedáleň
  • platby
  • krúžková činnosť
  •  OZ Vrškárik
  • voľba členov do Rady školy
  • rôzne
  • diskusia
  • záver

Po skončeni budú triedne rodičovské združenia v triedach.

 

Vaša účasť je potrebná, tešíme sa na spoločné stretnutie.

Pani riaditeľka

Mgr. Lucia Šimková