Školský celodenný výlet

 

                     HROMADNÝ INFORMOVANÝ SÚHLAS

 

V zmysle 28 ods.16 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Materská škola Sládkovičova 13, Modra na základe školského vzdelávacieho programu organizuje

 

                                           Školský celodenný výlet

Dátum realizácie výletu: 13.05.2018 od 8,00 – do 15,30 hod. (všetky triedy)

Miesto realizácie: Ranč pod Babicou                                                                             

Výlet zabezpečuje: riaditeľka MŠ, Mgr. Lucia Šimková

Spôsob prepravy: autobusom

Zabezpečenia stravy a pitného režimu: desiatu, olovrant, pitný režim zabezpečí zákonný zástupca dieťaťa.

Obed je zabezpečený priamo na ranči. V deň výletu sú všetky deti odhlásené  z obedov v materskej škole.

Program:

  • Prehliadka ranča                                                                                                             
  • Prehliadka mini ZOO
  • Hľadanie pokladu

 

Cieľ

  • spoznávanie prírody, rastlín,domácich a exotických zvierat
  • osvojenie si spoločenského správania
  • rozvoj súdržnosti v kolektíve s inými deťmi a s dospelými

 

Riziká spojené s účasťou na výlete:

–        strata osobných vecí

–        úraz, poštipnutie hmyzom, prechladnutie

–        nevoľnosť v autobuse

Vzhľadom na uvedené riziká je zákonný zástupca dieťaťa povinný:

–        zabezpečiť pre dieťa vhodný odev a obuv (pršiplášť, slnečné okuliare, krém na opaľovanie, pokrývka hlavy)

–        osobné veci dieťaťu označiť menom

–        zbaliť veci do osobného ruksaka dieťaťa – náhradné podpísané veci, pitný režim,ovocie

–        ak je dieťaťu nevoľno zabezpečiť kinedril

–        najneskôr 3 dni pred výletom podpísať čestné prehlásenie, že sa jeho dieťa pod vedením pedagogického dozoru môže zúčastniť celodenného výletu do Bratislavy

Postup pri úraze alebo iných komplikáciách:

V prípade úrazu dieťaťa mu bude okamžite privolaná lekárska pomoc a zároveň bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa (na výlet pedagogický dozor berie aj kópie preukazov všetkých detí)

Vyjadrenie zákonného zástupcu:

Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a, aby sa môj syn/dcéra zúčastnil/a celodenného výletu organizovaného MŠ Sládkovičova 13, Modra, dňa 06.05.2019 do Bratislavy.