Zápis detí do Materskej školy, Sládkovičova 13, Modra, pre školský rok 2019/2020

Pre školský rok 2019/2020 bude riaditeľstvo materských škôl v meste Modra ( MŠ SNP, MŠ Kalinčiakova, MŠ Sládkovičova ) prijímať žiadosti na pobyt dieťaťa do materských škôl dňa :

24. apríla 2019 (streda) v čase od 08,00 do 16,00 hod.   v konkrétnych materských školách.

zápis_do_mš_2019_.(pdf)

Podmienky prijímania detí do MŠ

V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

  1.  spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
  2.  prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3.  prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

  1.  Spravidla uprednostníme súrodencov už umiestnených detí v MŠ /prednostne tých, ktorý 31.08. 2019 dovŕšia tri roky/
  2.  V prípade nenaplnenia kapacity sa môžu prijať deti mladšie ako tri roky

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 28.01. 2019.