Prijímanie žiadostí o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie k šk. roku 2020/2021

Oznamujeme rodičom,

 žiadosti na pobyt dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bude riaditeľka Materskej školy Sládkovičova 13, Modra prijímať osobne dňa:

13. mája 2020 (streda) v čase od 8,00 do 12,00 hod. 

Podpísanú žiadosť je možné podať i elektronicky v termíne :

od 13.mája  do 20.mája 2020 na adresu mssladkovicova13@gmail.com do 16,00 hod.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami pri elektronickom podávaní žiadosti sa uskutoční osobne – do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia dochádzky do MŠ.

Pri osobnom podávaní žiadosti je potrebné, aby  zákonný zástupca predložil:

  • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podpísanú oboma rodičmi
  • k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa
  •   zákonní zástupcovia dieťaťa predložia doklad o svojom trvalom pobyte, t.j. platný OP k nahliadnutiu v zmysle § 2 ods. 4 Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012 mesta Modra
  • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.  

Podmienky prijímania detí do MŠ

V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

  1.  spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
  2.  prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3.  prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

  1.  Spravidla uprednostníme súrodencov už umiestnených detí v MŠ /prednostne tých, ktorý 31.08. 2020 dovŕšia tri roky/
  2.  V prípade nenaplnenia kapacity sa môžu prijať deti mladšie ako tri roky
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 03.02. 2020.

 

Formuláre  „Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry na šk. rok 2020/2021“ sú k dispozícii  na našej webovej  stránke – Materská škola, Sládkovičova 13, Modra 900 01 (dokumenty).