Zápis detí do Materskej školy, Sládkovičova 13, Modra

 

Informácia o prijímaní žiadostí na pobyt dieťaťa v materských školách na školský rok 2018/2019

MESTO  MODRA        

Mestský úrad

Dukelská 38, 900 01 Modra

 

Prijímanie žiadostí do materských škôl ( predchádzajúce znenie – zápis detí do materských škôl ) sa koná v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti  s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. s odkazom na ust. § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pre školský rok 2018/2019 bude riaditeľstvo materských škôl v meste Modra ( MŠ SNP, MŠ Kalinčiakova, MŠ Sládkovičova ) prijímať žiadosti na pobyt dieťaťa do materských škôl dňa :  

 

Zápis detí do MŠ bude prebiehať dňa 25.apríla (streda) 2018 v čase od 08,00 do 16,00 hod.

 

Pri zápise je povinný zákonný zástupca predložiť:

  • Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorá musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  • K nahliadnutiu rodný list dieťaťa
  • zákonní zástupcovia dieťaťa predložia doklad o svojom trvalom pobyte platný OP k nahliadnutiu v zmysle § 2 ods. 4 Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012  Mesta Modra
  • Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný     zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijímania detí do MŠ

V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

  1.  spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
  2.  prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3.  prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

  1.  Spravidla uprednostníme súrodencov už umiestnených detí v MŠ,
  2.  V prípade nenaplnenia kapacity sa môžu prijať deti mladšie ako tri roky

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 13.02. 2018.

 

V Modre, 20.03.2018                                                                         Mgr. Lucia Šimková

Riaditeľka MŠ