Aktualizácia oznamu o udelení riaditeľského voľna

 

  Materská škola, Sládkovičova 13, Modra

 

   Riaditeľka školy Mgr. Lucia Šimková oznamuje, že:

udeľuje riaditeľské voľno pre deti školy v období od 16.02.2021 do 19.02.2021 (vrátane)

v súlade § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z 28. Augusta 2020 číslo:2020/15801:1-A1800 bod 1 a 2:

  1. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.
  2. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa bodu 1, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

Ide o mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Materská škola bude naďalej otvorená v obmedzenom režime pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Dôvodom udelenia riaditeľského voľna je stanovisko RÚVZ BA, že otvorenie škôl v súčasnosti môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a z dôvodu vysokej miery 7-dňovej incidencie s vysokým podielom britskej mutácie nového koronavírusu. Z tohto dôvodu zriaďovateľ školy mesto Modra otvorenie neodporúča                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

Prílohy:

Stanovisko zriaďovateľa.pdf

RUVZ