Aktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 platné od 15.10.2020

Oznam pre rodičov

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia a usmernení Ministerstva školstva a ÚVZ SR oznamujeme , že od 15.10.2020  sa mení organizácia a podmienky výchovno- vzdelávacej činnosti v MŠ. 

Počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy  sa zdržuje iba jeden zákonný zástupca so svojim dieťaťom z každej triedy. Prosíme o dodržiavanie odstupov  dva metre, pri príchode a odchode z budovy MŠ.

 Zdržiavanie sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch  odporúčame minimalizovať na nevyhnutný čas. Z dôvodu plynulej organizácie prosíme, ponechať si dostatočný časový priestor  na prevzatie dieťaťa z MŠ.

 

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 7,00 do 7,50 hod.
 • Budova MŠ sa bude o 8,00 hod. zatvárať

Neskorší príchod nebude tolerovaný, dieťa nebude v ten deň možné prijať z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení.

Odchod z MŠ:

 • Od 15,00 do 16,00 hod.
 • 15,45 hod. je posledný príchod rodičov pre dieťa aby o 16,00 hod. bola MŠ zatvorená
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno

 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení a to nasledovne:

 • nosenie rúšok
 • dodržiavanie odstupov 2m
 • dezinfekcia rúk
 • ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel , meranie telesnej teploty
 • MŠ v prípade podozrenia na akútne ochorenie ( nielen na COVID-19 ), dieťa nepreberie
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rúška(označené menom )  dieťaťa do jeho skrinky 

 

Odporúča sa , aby deti v interiéri a exteriéri MŠ nosili rúška, toto rozhodnutie do odvolania ponechávame na rozhodnutí zákonného zástupcu.

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)  písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom , že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, zákonný zástupca predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Ďakujeme rodičom za trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Kolektív MŠ