Záujem o MŠ od 15.júna 2020

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,

Na základe uvoľnenia opatrení vládou SR oznamujeme rodičom, že od 15.6.2020  sa materské školy otvárajú pre všetky deti. Žiadame Vás, ak máte záujem o MŠ pre Vaše dieťa, ktoré nechodilo do MŠ od 1.6.2020, aby ste ho prihlásili

do piatku 12. júna 2020

 do 13:00 hod,

aby sme mohli zabezpečiť prevádzku materskej školy a tiež ho nahlásiť od pondelka 15.6.2020 na stravu.

Prihlasovať sa môžete e-mailom na adresu materskej školy:

mssladkovicova13@gmail.com

Zmena času prevádzky MŠ: 7:00 hod. – 16:00 hod.

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 7,00 do 7,50 hod.
 • Budova MŠ sa bude o 8,00 hod. zatvárať

Neskorší príchod nebude tolerovaný, dieťa nebude v ten deň možné prijať z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.

Odchod z MŠ:

 • Od 15,00 do 16,00 hod.
 • 15,45 hod. je posledný príchod rodičov pre dieťa aby o 16,00 hod. bola MŠ zatvorená
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno

 

Počas prevádzky MŠ je rodič povinný dodržiavať prísne hygienické nariadenia:

 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri vstupe do šatne)
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( vyhlásenie budú mať deti pripravené na skrinkách)
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

 riaditeľka MŠ