Posts Tagged "zapis"

3mar2023

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa podáva v termíne od 1. mája do 31. mája 2023 v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy.

Možnosti podania žiadosti:

 • Osobne dňa 16.05.2023 (utorok) v čase od 8,00,hod do 16,00 hod.
 • Prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • Písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy.
 • Naskenujte a v termíne podávania žiadostí (1.-20.5.2023) zašlite na mailovú adresu materskej školy: mssladkovicova13@gmail.com, do predmetu správy uveďte ,,Žiadosť 2023/2024„.

Pri zápise je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť:

 • Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve) – k nahliadnutiu.
 • V prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby predkladá sa aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve).

Podmienky prijímania detí do MŠ:
V zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole.

 1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 2. V zmysle školského zákona v súlade s vyhláškami sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 18.01. 2023:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ.
 2. Na predprimárne vzdelávanie spravidla uprednostníme deti v rodinnom vzťahu zo zamestnancami MŠ.
 3. Na predprimárne vzdelávanie spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

Formulár na stiahnutie: Žiadosť o prijatie do MŠ (109KB, pdf)
Ak ste si stiahli žiadosť z položky dokumenty a máte ju potvrdenú lekárom, aj táto žiadosť sa bude akceptovať.

Bližšie informácie o adaptácii dieťaťa a organizácii v MŠ, sa rodičia prijatých detí dozvedia na prvom stretnutí. Na stretnutie rodičov budete pozvaný osobne, poštou alebo emailom.