Posts Tagged "zapis"

4apr2024

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa podáva v termíne od 1. mája do 23. mája 2024  v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy.

Možnosti podania žiadosti:

 • osobne dňa 22.05.2024 (streda) v čase od 8,00,hod do 16,30 hod.
 • elektronicky od 1.mája 2024 prostredníctvom elektronického podania  doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. v opodstatnených prípadoch, pokiaľ sa rodič nemôže dostaviť osobne, ale najneskôr 23.5.2024 ( vrátane)
 • písomne poštou, od 1.mája 2024 na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy v opodstatnených prípadoch , pokiaľ sa rodič nemôže dostaviť osobne, ale najneskôr 23.5.2024 (vrátane)
 • e- mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e- mailu v opodstatnených prípadoch , pokiaľ sa rodič nemôže dostaviť osobne, ale najneskôr 23.5.2024 ( vrátane) na mailovú adresu materskej školy: mssladkovicova13@gmail.com, do predmetu správy uveďte ,,Žiadosť 2024/2025.

Pri zápise je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve) – k nahliadnutiu.
 • v prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby predkladá sa aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve).

Podmienky prijímania detí do MŠ:
v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole,

 1. prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 2. v zmysle školského zákona v súlade s vyhláškami sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
 3. na predprimárne vzdelávanie sa následne prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (v školskom roku 2024/2025 sú to len 4- ročné deti).

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 18.01. 2024:

 1. na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ,
 2. na predprimárne vzdelávanie spravidla uprednostníme deti v rodinnom vzťahu zo zamestnancami MŠ,
 3. na predprimárne vzdelávanie spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

Formulár na stiahnutie: Žiadosť o prijatie do MŠ (109KB, pdf)
Ak ste si stiahli žiadosť z položky dokumenty a máte ju potvrdenú lekárom, aj táto žiadosť sa bude akceptovať.

Bližšie informácie o adaptácii dieťaťa a organizácii v MŠ, sa rodičia prijatých detí dozvedia na prvom stretnutí. Na stretnutie rodičov budete pozvaný osobne, poštou alebo emailom.