Články

27aug2023

Školský rok začína 04.09.2023 (pondelok).

Celkom nová čerstvá správa, na známosť sa všetkým dáva:       

otvára sa naša škôlka, vstúpte všetci do nej z vonka.

Všade hračky a smiech detí, slnko tu aj v zime svieti…

 

 

Prevádzka materskej školy : od 6.30 hod. do 16.30hod. 

Vaše dieťa potrebuje do materskej školy nasledovné:

papučky                                                                                                            

pyžamo

-náhradné oblečenie

-vešiak do skrinky

-fotokópia zdravotného preukazu

-podľa potreby podušku na spanie

Prosíme rodičov, aby podpísali deťom všetky osobné veci.

V materskej škole obdržíte dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám.

Tešíme sa na Vás milé deti

Kolektív MŠ

22jún2023

rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do MŠ Sládkovičova 13, Vám budú doručené poštou do konca júna 2023.

Stretnutie rodičov novoprijatých detí bude 21.08.2023 (pondelok) o 15,30 hodine.

 

Programom  stretnutia budú informácie pre rodičov :

ako prebieha deň v Materskej škole

– odborné rady psychologičky

– čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

 

 

 

 

 

18apr2023

Milí rodičia,

prevádzka materskej školy Sládkovičova cez letné prázdniny je prerušená od 03.júla 2023 do 11.augusta 2023.

Od 03. júla do 14.júla 2023  ponúkame náhradnú materskú školu Kalinčiakova.

Naša materská škola bude otvorená od 14. augusta 2023 do 25.08. 2023. 

Na našom pracovisku je plánovaný sanitárny týždeň od 28.08. do 01.09.2023.

V novom školskom roku prevádzka začína 04.09.2023.

Mgr. Lucia Šimková riaditeľka MŠ
18apr2023

Apríl

24.04.2023- jarné fotenie detí /individuálne, spoločné/

Máj

03.05. 2023- celodenný výlet autobusom- Pusté Úľany (Gazdovský dvor Náš sen) a Kráľová pri Senci  (Múzeum včelárstva )

15.05.- 19.05. 2023  Deň matiek – besiedky individuálne v triedach

22.05.-27.05. Plavecký výcvik pre predškolákov

23.05.2023 – predstavenie ,,Škaredé káčatko“

Jún

01.06.2023 Deň detí- popoludnie s rodičmi, karneval s predstavením a atrakciami

19.06.2023 Rozlúčka s predškolákmi o 15:00 hod.

Deň otcov spojená s opekačkou o 16:00 hod.

kolektív MŠ

3mar2023

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa podáva v termíne od 1. mája do 31. mája 2023 v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy.

Možnosti podania žiadosti:

 • Osobne dňa 16.05.2023 (utorok) v čase od 8,00,hod do 16,00 hod.
 • Prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • Písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy.
 • Naskenujte a v termíne podávania žiadostí (1.-20.5.2023) zašlite na mailovú adresu materskej školy: mssladkovicova13@gmail.com, do predmetu správy uveďte ,,Žiadosť 2023/2024„.

Pri zápise je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť:

 • Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve) – k nahliadnutiu.
 • V prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby predkladá sa aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve).

Podmienky prijímania detí do MŠ:
V zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole.

 1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 2. V zmysle školského zákona v súlade s vyhláškami sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 18.01. 2023:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ.
 2. Na predprimárne vzdelávanie spravidla uprednostníme deti v rodinnom vzťahu zo zamestnancami MŠ.
 3. Na predprimárne vzdelávanie spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

Formulár na stiahnutie: Žiadosť o prijatie do MŠ (109KB, pdf)
Ak ste si stiahli žiadosť z položky dokumenty a máte ju potvrdenú lekárom, aj táto žiadosť sa bude akceptovať.

Bližšie informácie o adaptácii dieťaťa a organizácii v MŠ, sa rodičia prijatých detí dozvedia na prvom stretnutí. Na stretnutie rodičov budete pozvaný osobne, poštou alebo emailom.

13dec2022

Z dôvodu vysokej chorobnosti 70%, po dohode s RÚVZ a so zriaďovateľom mesto Modra, uzatvárame preventívne prevádzku na 5 dní od stredy 14.12.2022 do nedele 18.12. 2022

Prevádzka bude spustená od pondelka 19.12. 2022 do vianočných prázdnin do 22.12. 2022.

Riaditeľstvo MŠ

23jún2022

Vážení rodičia,            

riaditeľstvo materskej školy Sládkovičova 13, Modra, Vám oznamuje že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné si osobne vyzdvihnúť 

dňa 27.06.2022 v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod.

Potvrdenie sa vydáva v triede “ Slniečka“ ( druhý vchod pri riaditeľni).

Pri prebratí rozhodnutia iba jedným zákonným zástupcom je potrebné, aby mal so sebou splnomocnenie od druhého zákonného zástupcu na prebranie rozhodnutia. Splnomocnenie môže byť napísané rukou. 

Ak túto možnosť nevyužijete budú Vám poslané poštou.

Zákonní zástupcovia, ktorí majú zriadené a aktivované elektronické schránky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk , dostali rozhodnutia elektronicky. 

S pozdravom 

riaditeľka Mgr. Lucia Šimková

.

13jún2022

Dňa 15.6. 2022 / streda/ sa zapájame do protestu učiteľov, ktorý je organizovaný Odborovým zväzom školstva.   

          

 PROTEST 15. júna 2022

 

Naše požiadavky:

 1. Navýšenie platov VŠETKÝCH zamestnancov školstva o 10 % od 1. 7. 2022.
 2. Úprava „základnej tabuľky“ tak, aby začínala minimálnou mzdou.
 3. Viac finančných prostriedkov do škôl a školských zariadení, aby boli vykryté zvýšené náklady na médiá a potreby škôl a školských zariadení v 21. storočí.

 

Symbolický protest vedúcich školských jedálni a kuchárok na Slovensku

„Červené trička/ červené stužky/“

Vyjadrujú

 • Nespokojnosť s nečinnosťou MŠVVaŠ vo veci finančných pásiem na nákup potravín na výrobu jedného jedla/pri zdražovaní potravín/ a tým spôsobujú výrazné prečerpanie finančných limitov na potraviny v školských jedálňach a negatívnym dopadom na rozpočty škôl,
 • Neocenenie našej práce, kde sú kladené na nás veľké požiadavky a nároky, ktoré nie sú dostatočne ohodnotené,
 • Nespokojnosť so súčasným stavom v školských jedálňach a neriešenie ich dlhodobých personálnych problémov,
 • Nespokojnosť s finančným ohodnotením, úrovňou minimálnej mzdy bez akejkoľvek motivácie pre súčasnú a nasledujúcu generáciu pracovať pre školské stravovanie.

 

 

Žiadame navýšenie finančného limitu, ktorý nevyžaduje obstarávanie potravín až do výšky  210 tis. Eur. V súčasnosti nie je možné obstarávanie potravín realizovať a to z dôvodu enormného každodenného výkyvu – nárastu cien takmer každej potravinovej komodity. Takýto akčný proces VO vyžaduje nárast personálneho zabezpečenia pre výkon funkcii odborne zaškolenej osoby pre tieto účely, čo fyzicky ani finančne školy ani školské jedálne nie sú schopné zabezpečiť.

11máj2022

Mesto Modra podl’a ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona c. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Sládkovičova 13, 900 01 Modra

výberové konanie na obsadenie riaditeľa/riaditeľky ( pdf)

 

 

20apr2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa podáva v termíne

od 1. mája do 20. mája 2022 v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke  materskej školy.

Možnosti podania žiadosti:

 • Osobne dňa 18.05.2022 (streda) v čase od 8,00,hod do 16,00 hod.
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy
 • naskenujte a v termíne podávania žiadostí (1.-20.5.2022) zašlite na mailovú adresu materskej školy: mssladkovicova13@gmail.com, do predmetu správy uveďte ,,Žiadosť 2022/2023„.

 

Pri zápise je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve) – k nahliadnutiu
 • v prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby predkladá sa aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve)

Podmienky prijímania detí do MŠ:

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

 1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 2. V zmysle školského zákona v súlade s vyhláškami sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 10.02. 2022:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ
 2. Na predprimárne vzdelávanie spravidla uprednostníme deti v rodinnom vzťahu zo zamestnancami MŠ
 3. Na predprimárne vzdelávanie spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

žiadosť-o-prijatie-do-MŠ_2021 (pdf)

/ak ste si stiahli žiadosť z položky dokumenty a máte ju potvrdenú lekárom, aj tá to žiadosť sa bude akceptovať/

 

 Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry  o mieste prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok :

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry (pdf)