Category "Aktuality"

20apr2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa podáva v termíne

od 1. mája do 20. mája 2022 v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke  materskej školy.

Možnosti podania žiadosti:

 • Osobne dňa 18.05.2022 (streda) v čase od 8,00,hod do 16,00 hod.
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy
 • naskenujte a v termíne podávania žiadostí (1.-20.5.2022) zašlite na mailovú adresu materskej školy: mssladkovicova13@gmail.com, do predmetu správy uveďte ,,Žiadosť 2022/2023„.

 

Pri zápise je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve) – k nahliadnutiu
 • v prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby predkladá sa aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve)

Podmienky prijímania detí do MŠ:

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

 1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 2. V zmysle školského zákona v súlade s vyhláškami sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 10.02. 2022:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ
 2. Na predprimárne vzdelávanie spravidla uprednostníme deti v rodinnom vzťahu zo zamestnancami MŠ
 3. Na predprimárne vzdelávanie spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

žiadosť-o-prijatie-do-MŠ_2021 (pdf)

/ak ste si stiahli žiadosť z položky dokumenty a máte ju potvrdenú lekárom, aj tá to žiadosť sa bude akceptovať/

 

 Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry  o mieste prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok :

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry (pdf)

 

7apr2022

Vážení rodičia,

z dôvodu nepriaznivého počasia sa termín brigády presúva na dňa 23.4.2022 (sobota).

Veríme, že počasie bude priaznivé.

Tešíme sa na Vás

Kolektív MŠ

4apr2022

Vážení rodičia,

Dňa 9.04.2022 ( sobota ) sa uskutoční od 8: 00 hod. brigáda v našej Materskej škole .

Budeme veľmi radi , ak  vďaka Vašej spolupráci spoločne prispejeme k realizácii projektu „ Zelená škola “ a skrášleniu školského dvora.

Bližšie informácie si môžete pozrieť v našej spoločnej aplikácii alebo ako oznam v budove MŠ.

Tešíme sa na Vás

Kolektív MŠ

 

25jan2022

Vážení rodičia,


v školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do výchovno – vzdelávacieho program ZELENÁ
ŠKOLA, ktorý je určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy. Začiatkom školského roka na prvom rodičovskom stretnutí sme Vás v krátkosti informovali o programe ZELENÁ ŠKOLA , ktorého hlavným cieľom je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti. Pre úspešnú realizáciu programu je potrebná podpora vedenia školy a participácia učiteľského zboru, nepedagogických pracovníkov, rodičov , žiakov/študentov, starých rodičov a iné.

Nakoľko pretrvávajúca pandemická situácia COVID 19 nám nedovoľuje sa stretávať a prehodnotiť súčasný stav našej materskej školy, dovolili sme si Vás oboznámiť formou plagátu a schránok, kde ste pomocou lístku mohli vyjadriť svoj súhlas a pridať sa k nám pri zveľaďovaní prostredia MŠ. Výsledky auditu a ďalšie kroky budú zverejnené formou plagátov a na web stránke.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu

Bližšie informácie o programe Zelená škola nájdete tu: Program zelená škola

 

Kolektív MŠ

17dec2021

Vianoce sú,

keď rozlúskneme

orechovú škrupinku a pod tanier dáme z kapra šupinku.

Keď na oblátky rozdáme si med

a máme vieru, že krajší je svet,

keď do daru si dáme

lásku a pohodu,

keď na seba sa usmievame

a máme dobrú náladu.

Vážení rodičia, milí naši škôlkari,

pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia želá

kolektív MŠ

15dec2021

Prevádzka MŠ počas Vianočných prázdnin

Milí rodičia,

  prevádzka MŠ počas Vianočných prázdnin bude prerušená od 23.12 2021 do 07.01 2022.
 Nástup do MŠ bude v pondelok 10.01. 2022.

27nov2021

Vážení rodičia, 

na základe vyhlásenia ministra školstva o zákaze zmiešavania sa tried bude od pondelka 29.11.2021 prevádzka MŠ

otvorená od 7,00 hod. do 16,30 hod.

So súhlasom riaditeľa od pondelka 29.11. 2021 bude vstup do priestorov školy povolený len pre rodičov alebo rodinných príslušníkov v režime OP (očkovaný, prekonaný)

 • to znamená, že ráno pri vstupe do MŠ sa poverenému zamestnancovi preukážete potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID- 19.

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na email mssladkovicova13@gmail.com

Ďakujeme, že rešpektujete nové nariadenia.

9nov2021

Karanténa pre triedu “ Kvetiniek“

Vážení rodičia,

z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy na ochorenie COVID-19 v triede “ Kvetiniek“ ,bude táto trieda od zajtra 9.11.2021 do 18.11.2021( štvrtok) vrátane v karanténe.

2nov2021

Od 2.11.2021 sa naša materská škola nachádza v oranžovej fáze „Školského semaforu“, z dôvodu pozitívne testovaného jedného zo zamestnancov.

18okt2021
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je D256195S_1-1024x1024.webp

Na známosť sa všetkým dáva,

v jeseni lístie opadáva.

Šu-šu, šumia vetvičky

čakajú nás tekvičky.

Svetlonosov vyrobíme,

aj sa pri tom zabavíme…

Milí rodičia,

na deň 27.10.2021 (streda) v doobedňajších hodinách sme pre Vaše deti pripraviliSlávnosť tekvičiek“.

Čakajú nás tvorivé dielne, promenáda masiek po triedach a výstava tekvičiek.

Deti si môžu priniesť už vyrezané tekvice a strašidelné masky.

Tešíme sa na Vašu tvorivosť.

Kolektív MŠ