Category "Aktuality"

25aug2021

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Materskej školy Vám oznamuje, že na základe rozsiahlej rekonštrukcie kanalizácie v materskej škole, nemôže byť prevádzka materskej školy od 06.09.2021 v bežnom režime pre všetky deti. V záujme zabezpečenia plynulého adaptačného procesu, protipandemických opatrení v súvislosti s Covid-19, prosíme rodičov, aby zvážili možnosť nástupu svojich detí v mesiaci september, konkrétne počas 18- tich dní.

Rodičia, okrem rodičov predškolákov, ktorých deti automaticky nastupujú do materskej školy od 6.9.2021, budú oslovení riaditeľkou materskej školy, ktorá sa s nimi dohodne ohľadom nástupu ich dieťaťa do materskej školy, nakoľko prevádzka školy, ako spomíname, bude v obmedzenom režime s nižšou kapacitou voľných miest.

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie v neľahkej a výnimočnej situácii a súčinnosť pri zabezpečení plynulej prevádzky školy v obmedzenom režime.

V prílohe prikladáme vyjadrenie mesta Modry k stavebnej činnosti v Materskej škole Sládkovičova 13.

https://m.modra.sk/

3máj2021
Prerušenie prevádzky MŠ 
So súhlasom zriaďovateľa sa dňa 10. 05 2021 ( pondelok) uskutoční v našej MŠ monitoring kanalizácie celej budovy. 
V tento  deň bude prevádzka MŠ prerušená.
Za pochopenie ďakujeme.
8apr2021

 

Oznamujeme vám, že prevádzka MŠ sa od 12.04.2021 obnovuje pre všetky deti. Riadiť sa budeme  usmerneniami RÚVZ a regionálnym COVID AUTOMATOM.  

Prosíme o dodržiavanie pokynov:

 • prevádzka MŠ bude od 7,00 hod. do 16,30 hod.,
 • vždy v pondelok po príchode do MŠ bude rodič podpisovať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
 • minimálne jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti musí byť testovaný každých 7dní, boli by sme však radi, aby sa pravidelne testovali obaja rodičia, respektíve všetky dospelé osoby žijúce s dieťaťom v jednej domácnosti,
 • dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky), nezhromažďovali a nezdržiavali sa v šatniach!!!
 • ranný filter detí prebieha štandardne s meraním teploty bezdotykovým teplomerom
 • zabezpečte deťom do skrinky 2 rúška,
 • sledujte i naďalej našu web stránku, nakoľko môže dôjsť k zmene.

Prosíme rodičov detí , ktoré nenastúpia v pondelok 12.04.2021 do MŠ aby, odhlásili deti zo stravy  do 09.04.2021 (piatok) do 14:00 hod. na www.eskoly.sk.

Ďakujeme

 

 

 

 

25mar2021

Oznamujeme Vám,

že vzhľadom na opakujúce sa upchávanie kanalizácie v našej MŠ Sládkovičova 13, Modra v dňoch:
31.03 a 01.04. 2021 /streda-štvrtok/
budú prebiehať práce na odstránení tohto problému.

V týchto dňoch bude prevádzka MŠ prerušená.

Dôvod prerušenia prevádzky: práce budú trvať cca 2 dni a je potrebné počas nich odstaviť vodu v objekte.

Za pochopenie ďakujeme

 

18mar2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa podáva v termíne od 1. mája do 31. mája v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke konkrétnej materskej školy.

Osobne dňa 25.05.2021 (utorok) v čase od 8,00,hod do 16,00 hod.

Pri zápise je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve) – k nahliadnutiu
 • v prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby predkladá sa aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve)
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy

Podmienky prijímania detí do MŠ:

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

 1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 2. V zmysle školského zákona v súlade s vyhláškami sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované pedagogickou radou materskej školy dňa 09.02. 2021:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ
 2. Na predprimárne vzdelávanie spravidla uprednostníme deti v rodinnom vzťahu zo zamestnancami MŠ
 3. Na predprimárne vzdelávanie spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

 

 

 

 

 

16mar2021

Oznamujeme Vám, že dňom 18.03.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ:

na základe rozhodnutia ministra a stanoviska zriaďovateľa / viď príloha 1 / prednostne pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Prosíme o dodržanie pokynov:

 • pri nástupe je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie ( viď príloha 2 ). Predkladá ho zákonný zástupca vždy v pondelok,
 • zákonný zástupca sa bude musieť preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní, boli by sme však radi, aby sa pravidelne testovali obaja rodičia, respektíve všetky dospelé osoby žijúce s dieťaťom v jednej domácnosti,
 • obaja zákonní zástupcovia dieťaťa predložia potvrdenie o tom, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu.

Prílohy:

stanovisko zriaďovateľa (pdf)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

 

2mar2021

Vážení rodičia,

podľa najnovších informácií môžu navštevovať MŠ iba deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce až od 08.03.2021.

Naša materská škola bola pripravená na to, že toto obmedzenie platí už od zajtra, teda od 03.03.2021, avšak ak je to potrebné,môžu vo štvrtok a  piatok (nie v stredu !!!) prísť do MŠ aj deti tých rodičov, ktorí pracujú z domu.

Z technických dôvodov je však potrebné, aby títo rodičia nahlásili, že ich dieťa pôjde v uvedené dni do MŠ najneskôr do zajtra 12:00 hod. a to na mailovú adresu MŠ.

Ďakujeme za pochopenie

2mar2021

Prevádzka MŠ od 03.03.2021

 

Na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie Vláda prijala nové opatrenia od stredy 3.MARCA 2021 :

 • prezenčná výučba v materskej škole bude prebiehať  pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska .Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne,
 • zákonný zástupca sa bude musieť preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní, boli by sme však radi, aby sa pravidelne testovali obaja rodičia, respektíve všetky dospelé osoby žijúce s dieťaťom v jednej domácnosti,
 • rodičia predložia potvrdenie o tom, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu . Toto potvrdenie pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk

 

18feb2021

Milí rodičia,

prevádzka MŠ sa  po dohode so zriaďovateľom materskej školy  19.02.2021 ( piatok) prerušuje  z dôvodu pozitívne  testovaných  zákonných zástupcov.

O otvorení MŠ  Vás budeme hneď informovať   na základe stanoviska RUVZ Bratislava .

Ďakujeme za pochopenie